Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus (12820404)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451780
  • Start: 01.02.2014
  • Slutt: 31.12.2014
  • Finansiering: Høgskolen i Oslo og Akershus

Prosjektbeskrivelse

NIFU skal gjennomføre en underveisevaluering av Høgskolen i Oslo og Akershus. HiOA ønsker en evaluering av i hvilken grad den strukturen som er valgt etter fusjonen i 2011 understøtter de strategiske veivalgene og høgskolens profil og egenart. NIFU skal først kartlegge svakheter ved dagens organisasjonsdesign (organisasjonsstruktur, rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling og samhandlings- og koordineringsmekanismer). På denne bakgrunn skal NIFU foreslå mulige endringsforslag som skal analyseres i dybden. I neste omgang skal NIFU analysere utvalgte forslag til endringer i organisasjonsdesign.

Hovedpunktene i evalueringen er:

  • Hvordan eksisterende organisasjonsdesign fungerer, med særlig vekt på forholdet mellom faglig og administrativ ledelse og erfaringene med todelt/enhetlig ledelse. Evalueringen skal også trekke inn prinsipper for og erfaringer med forholdet mellom faglig og administrativ ledelse ved andre høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Analyse av i hvilken grad dagens organisasjonsdesign understøtter realiseringen av Strategi 2020 og nasjonale utdannings- og forskningspolitiske føringer. I dette ligger også en analyse av hvordan dagens organisering kommuniserer høgskolens profil og egenart utad.
  • Foreslå tiltak til forbedring som kan gi en bedre understøttelse for realisering av strategien og nasjonale forsknings- og utdanningspolitiske føringer.
  • Foreslå tiltak til forbedring som kan bidra til at institusjonens profil og egenart kommuniseres bedre utad.
  • Gjennomføre en risikovurdering og kost/nytteanalyse av tiltakspunktene, herunder også en vurdering av hvilke omkostninger iverksettelse av endringsforslagene vil ha for institusjonen

Deltagere

bilde av Bjørn Stensaker

Bjørn Stensaker

Forsker 1, bistilling

bilde av Mari Elken

Mari Elken

Forsker 2, bistilling

bilde av Kyrre Lekve
Prosjektleder

Kyrre Lekve

bilde av Trude Røsdal

Trude Røsdal

bilde av Agnete Vabø

Agnete Vabø

bilde av Svein Kyvik

Svein Kyvik