Evaluering av Den naturlige skolesekken og Lektor2

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451874
  • Start: 01.11.2013
  • Slutt: 31.10.2014
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet skal to statlige satsinger evalueres: «Den naturlige skolesekken» og «Lektor2». Begge prosjekter er ledet fra Naturfagsenteret. Evalueringen vil ta for seg organiseringen av satsingene, hva disse har hatt å si for kompetanseheving av lærere og elevenes utbytte av satsingene.

Den naturlige skolesekken ble lansert i 2008-2009 i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet, er rettet mot elever i 1-10 trinn, og skal bidra til å fremme både holdnings- og ferdighetsmål knyttet til natur, miljø og helse. Sentralt står utnyttelsen av nærmiljøet som læringsarena.

Lektor2 ble initiert av Nasjonalt forum for realfag i 2009-2010 med hensikt å styrke de faglige aspektene ved opplæringen og øke elevenes motivasjon for realfagene. Dette skal skje ved læringsopplegg utviklet i samarbeid mellom skole og personer i arbeidslivet, hvor sistnevnte gruppe også skal være aktive i undervisningen.

Evalueringen vil benytte seg av ulike datakilder: Intervjuer med personer i utdanningsmyndighetene, Naturfagsenteret, skoleeiere og skoleledere, spørreundersøkelser blant involverte lærere og elever og casestudier. Evalueringen vil resultere i to selvstendige rapporter, og disse vil fungere som kunnskapsgrunnlag når videreføring av de to satsingene skal vurderes.

 

Deltagere

bilde av Vibeke Opheim

Vibeke Opheim

Administrerende direktør

bilde av Jørgen Sjaastad
Prosjektleder

Jørgen Sjaastad

bilde av Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten