Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever

Foto: AdobeStock
 • Status: Aktiv
 • Prosjektnr: 2623870
 • Start: 01.11.2021
 • Slutt: 30.06.2024
 • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Hvilke opplæringstilbud får nyankomne elever? Hvordan opplever elevene tilbudene? Hvordan mener lærere at elevenes læringsutbytte og følelse av tilhørighet kan styrkes? Hvordan forstår skoleledere og skoleeiere lov og regelverk? I hvilken grad samarbeider ulike profesjoner om å gi nyankomne elever gode, relevante og motiverende tilbud?  

Dette er noen av spørsmålene som skal besvares i denne studien av opplæringstilbud i grunnskolen og videregående opplæring for nyankomne elever i alderen 6-24 år. Prosjektet gjennomføres av NIFU i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Innlandet, Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.

Hensikten med prosjektet er å få dyptgående, solid kunnskap om hva som kjennetegner gode opplæringstilbud og vilkårene for at nyankomne elever får god opplæring og trives på skolen.

En rekke datakilder inngår. En landsdekkende spørreundersøkelse rettes til lærere skoleåret 2022-2023, og en spørreundersøkelser til skoleeiere og skoleledere våren 2021. Over en toårsperiode blir cirka 22 skoler besøkt, som vist i figuren:

Illustrasjon av casestudienes omfang. Fargene indikerer at hvert opplæringstilbud vil undersøkes i minst to fylker og under forskjellige skoleeiere.

I hvert casefylke gjennomføres:

 • intervjuer med elever, lærere, skoleledere, elevtjenesten, skoleeiere, PP-rådgivere og rådgivere med integrering av nyankomne som arbeidsfelt
 • observasjoner i klasserom
 • dokumentstudier (av veiledninger, lokale strategier, erfaringsnotater og evalueringer)

Studien undersøker flere typer opplæringstilbud som er kjent fra tidligere studier og som finnes flere steder i landet: kombinasjonsklasser, fleksibel opplæring, innføringsklasser, språklig tilrettelegging i ordinære klasser. Disse tilbudene undersøkes og sammenlignes på tvers av kontekster. I tillegg inkluderes tilbud som ikke er like kjent fra litteraturen.

Undersøkelsene er orientert om følgende overordnede temaer:

 • Hva er det pedagogiske innholdet og praksisen?
 • Hvordan er tilbudene utformet og hvordan forstår og praktiserer skolene og skoleeierne retten til særskilt språkopplæring?
 • Hvilke erfaringer har elever, lærere og skoleledelse med ulike opplæringstilbud?
 • Hvordan samarbeider ansatte ved skolene om opplæringstilbudene?
 • Hvilken kompetanse har skolene for å gi et godt opplæringstilbud, hvilke kompetansebehov og -utviklingsmuligheter finnes?

Studien skal bidra til kunnskapsutvikling om pedagogiske, juridiske, organisatoriske og sosiale forhold ved opplæringssituasjonen for nyankomne elever.

Forskningsprosjektet er vurdert av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Opplysningene behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

For spørsmål, ta kontakt på epost: berit.lodding@nifu.no eller ring 466 85 801.

Deltagere

bilde av Berit Lødding
Prosjektleder

Berit Lødding

Forsker 1

bilde av Marianne Takvam Kindt

Marianne Takvam Kindt

Forsker 2

bilde av Jens Brandi Grøgaard

Jens Brandi Grøgaard

Forsker 1, bistilling

bilde av Ørjan Arnevig Samuelsen

Ørjan Arnevig Samuelsen

Forskningsassistent

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

bilde av Gunhild Tveit Randen

Gunhild Tveit Randen

bilde av Anne Golden

Anne Golden

bilde av Brit Oppedal

Brit Oppedal