Kartlegging av den nasjonale nordområdeforskningen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452721
  • Start: 01.04.2010
  • Slutt: 31.10.2010
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter en kartlegging av nordområderelevant forskningsaktivitet, dens volum i form av forskerårsverk og finansieringskilder og hvordan innsatsen er fordelt på enheter/institutter og fag. Kartleggingen vil også gi informasjon om resultater i form av vitenskapelig publisering. I tillegg vil prosjektet belyse problemstillinger knyttet til prioriteringer og strategiske prosesser ved de forskningsutførende enhetene av relevans i forhold til nordområdesatsingen. Datamaterialet som fremskaffes gjennom prosjektet vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med nordområdesatsingen, i forhold til prioriteringer, policyarbeid mm. Hovedkildene i kartleggingen vil være en spørreundersøkelse til aktuelle bedrifter i næringslivet samt til universitets- og høyskoleinstitutter og enheter i instituttsektoren, publiseringsanalyser og intervjuer med representanter for forskningsutførende enhetene og finansiører.

Deltagere

bilde av Dag W. Aksnes
Prosjektleder

Dag W. Aksnes

Forsker 1