Musikk – Kandidatundersøkelse (12820345)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451687
  • Start: 03.06.2013
  • Slutt: 15.03.2014
  • Finansiering: Norges musikkhøgskole

Prosjektbeskrivelse

NIFU skal på oppdrag av Norges musikkhøgskole og syv andre høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning innen musikk, gjennomføre en kandidatundersøkelse av flere kull som har gått ut med bachelor- eller masterutdanning i musikk. Hovedhensikten med kandidatundersøkelsen er å kartlegge i hvilken grad kandidatene har hatt studierelevant sysselsetting og om de har vært tilsatt eller arbeidet som frilans. Videre skal denne delen av studien også se på tilfredsheten med kvaliteten på studiet, og relevant av gjennomført studium i forhold til kandidatens yrkessituasjon.

I tillegg har NIFU også fått i oppdrag å kartlegge det eksisterende utdanningstilbudet i utøvende og skapende musikk i høyere utdanning, både med hensyn til studieprogrammer og hvilket instrumenttilbud som gis innen de enkelte studieprogram, og i tillegg skal prosjektet også gjøre en kartlegging av og analyser av frafall og gjennomføringsgrad i de aktuelle studieprogrammene, basert på tilgjengelige registerdata.

NIFU har siden 1972 årlig gjennomført undersøkelser av kandidater fra høyere utdanning. Undersøkelsene av nyutdannede kandidater, halvtårsundersøkelsene, gjennomføres regelmessig annet hvert år og kartlegger overgangen fra utdanning til arbeid et halvt år etter eksamen for mastergradskandidater. De årene vi ikke gjennomfører halvtårsundersøkelser, foretar vi spesialundersøkelser av enkelte utdanningsgrupper som regel lengre tid etter fullført utdanning enn et halvt år. Ett sentralt tema i disse sistnevnte undersøkelsene er å studere utvikling i yrkeskarrieren. Undersøkelsen vi nå skal gjennomføre på oppdrag av institusjoner med musikkutdanning er dermed relatert til tidligere prosjekter innen feltet NIFU har hatt ansvar for.

Deltagere

bilde av Elisabeth Hovdhaugen
Prosjektleder

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder