Ressurser og resultater

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451883
  • Start: 01.01.2010
  • Slutt: 30.11.2012
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet er å legge til rette for et bedre kunnskapsgrunnlag og utvikling av kvalitetsindikatorer for vurdering av ressursinnsats og læringsresultater i grunnopplæringen.

Prosjektet innebærer:

  • Analyser av ressursinnsats og læringsresultater der utvikling over tid følges opp
  • Å utnytte bredden av eksisterende datamateriale både nasjonalt og internasjonalt til å skape et nyansert bilde av sammenhenger mellom resultater og ulike innsatsfaktorer
  • Gjennomføre utdypende forskning for å belyse problemstillinger som ikke kan besvares gjennom registerdata alene

Analyseoppdraget strekker seg over tre år og kan deles inn i ulike faser og delprosjekter. Resultatene blir presentert i årlige analyserapporter.

Hoveddel av prosjektarbeidet innebærer å konstruere et datasett basert på koblede registerdata som ”nøster” elevpopulasjonen i grunnskolene og i videregående opplæring. Datasettet vil være basert på data fra Nasjonale prøver, samt karakterdata fra grunnskolens 10. trinn og fra videregående opplæring. Til dette datasettet kobles data fra andre kilder på individ-, skole-, og kommunenivå. Datasettet vil inneholde resultatene fra Nasjonale prøver 2007-2011, standpunkt- og eksamenskarakterer på 10. trinn 2009-2011 og standpunkt- og eksamenskarakterer i videregående opplæring 2010-2011. Hensikten er å følge enkelte elevkull over tid.

I tillegg til analyser av hoveddatasettet, består prosjektet av to delprosjekt. Første delprosjekt (2011) omfatter to spørreundersøkelser; en på 9. trinn i grunnskolen og en i vg1 i videregående opplæring. Andre delprosjekt (2012) innebærer å følge opp resultatene fra registerdata og spørreundersøkelser gjennom kvalitative case-studier på et utvalg skoler.

Deltagere

bilde av Vibeke Opheim
Prosjektleder

Vibeke Opheim

Administrerende direktør