Studie av den nordiske avtalen om tilgang til høyere utdanning

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451691
  • Start: 01.03.2014
  • Slutt: 30.11.2014
  • Finansiering: Norges musikkhøgskole

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar utgangspunkt i avtalen mellom de nordiske landene om tilgang til høyere utdanning.

I Europa har det i lang tid vært et sterkt fokus på å utvikle et felles utdanningsmarked, blant annet gjennom Bologna-prosessen og utviklingen av europeiske avtaler og mobilitetsinstrumenter. Spørsmålet blir hvilke implikasjoner denne utviklingen har for nordiske avtaler om samarbeid innenfor høyere utdanning. Prosjektet består av to deler, dels å kartlegge nordisk studentmobilitet i en europeisk kontekst og dels å se nærmere på hvor hensiktsmessig og effektiv den nordiske avtalen om tilgang til høyere utdanning er, sett i lys av endringene som har skjedd i Europa.

Disse spørsmålene omhandler dermed både det unike med det nordiske samarbeidet samt dets rolle i et internasjonalt/europeisk perspektiv. Gjennom en kontekstualisert analyse vil prosjektet kunne gi indikasjoner på om avtalen fremmer målsettingene som er satt for nordisk samarbeid om utdanning og forskning.

Deltagere

bilde av Elisabeth Hovdhaugen
Prosjektleder

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder