Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452941
  • Start: 01.01.2012
  • Slutt: 01.04.2012
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

NIFU gjennomfører sammen med Fafo og Høgskolen i Oslo og Akershus et oppdrag for Utdanningsdirektoratet, hvor en skal se på muligheten for faglig konsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Bakgrunnen for oppdraget er et skriftlig forslag fra Byggenæringens Landsforening (BNL) om en rekke endringer i struktur og innhold i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. Forslaget fra BNL ble fremmet på bakgrunn av erfaringene etter innføringen av Kunnskapsløftet. BNL sitt utgangspunkt er at opplæringen i byggfagene i dag ikke sikrer arbeidslivet den fagkompetansen som det er behov for. Rekrutteringsbehovet til næringen er stort. På bakgrunn av framskrivninger av det fremtidige arbeidskraftbehovet i byggenæringen er behovet anslått til å ligge mellom 8000 og 12000 nyansatte per år. Kvalifisering av ungdom gjennom videregående opplæring har tradisjonelt vært en viktig del av rekrutteringsgrunnlaget til næringen. De siste årene har man imidlertid sett en klar nedgang i rekrutteringen til utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk, fra om lag 6000 elever i 2006 til om lag 4500 i 2010. Problemet forsterkes av et høyt frafall underveis i opplæringen. BNL mener at en av forklaringene på det høye frafallet er manglende muligheter for faglig fordypning.

I prosjektet skal NIFU, Fafo og HiOA se på ulike praksiser rundt gjennomføringen av Vg1 bygg- og anleggsteknikk ved ulike videregående skoler for å få økt kunnskap om hvilke muligheter og hindre som finnes for å gjennomføre undervisningsmodeller med økt faglig konsentrasjon på Vg1.

Deltagere

bilde av Håkon Høst
Prosjektleder

Håkon Høst

Forsker 1