Virkemiddelevaluering av Forskningsrådets ordning med sentre for fremragende forskning

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452563
  • Start: 01.01.2010
  • Slutt: 30.09.2010
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Sentre for fremragende forskning (SFF) er et sentralt virkemeddel for å fremme langsiktig og grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå. De 13 første norske sentrene ble etablert i 2003, og ytterligere 8 sentre ble etablert i 2007. Det har vært en del debatt rundt effektene av ordningen, men foreløpig ingen systematiske studier.

I denne evalueringen studeres merverdi og eventuelle negative effekter av den norske SFF-ordningen. Grunnlaget vil bl.a. være erfaringene til berørte miljøer (spørreskjema og intervjuer) og forskningsstatistikk. Hensikten med evalueringen er å gi Norges forskningsråd grunnlag for å vurdere eventuelle endringer i rammebetingelsene for ordningen. Evalueringen tar for seg virkninger av selve SFF-ordningen. Den omfatter ikke vurderinger av faglige resultater eller av de enkelte sentrene. Hovedtemaer i evalueringen er:

      Senterordningens merverdi: generelle styrker og svakheter ved ordningen, konsekvenser for fagfeltet nasjonalt og internt i vertsinstitusjonene, samhandlingen mellom Forskningsrådet og vertsinstitusjonene.

Finansieringen av sentrene: krav om egenandel, andre finansieringskilder, sentrenes størrelse og fullfinansiering versus mulighet for å søke andre forskningsrådsmidler.

Deltagere

bilde av Liv Langfeldt
Prosjektleder

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder