Teknisk-administrativt ansatte i UH-sektoren lite tilfredse med karriereutviklingsmuligheter og lønn

Likevel har Forskerforbundets medlemmer en positiv vurdering av arbeidssituasjonen totalt sett.

Universitets- og høyskolesektoren (UH) har gjennomgått store endringer de senere år. Fusjoner og andre organisatoriske endringer, effektiviseringstiltak og teknologisk utvikling har hatt betydning for ansattes arbeidsforhold og karriereutvikling. 

Forskerforbundet har ønsket å få oppdatert informasjon om sine medlemmer i teknisk-administrative stillinger. I en ny rapport har NIFU kartlagt sentrale aspekter ved arbeidssituasjonen til teknisk-administrativt ansatte (TA-ansatte) i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) i Norge. Mer spesifikt belyses kompetanse- og karriereutvikling, endring i arbeidsoppgaver, samarbeidsklima, jobbtilfredshet, samt karriereprogresjon og lønnsutvikling i forhold til andre grupper.  

Et klart flertall oppfatter mulighetene for karriereutvikling som begrensede. De erfarer at arbeidsgiver prioriterer karriereutvikling for TA-ansatte klart lavere enn for vitenskapelige ansatte. De som vurderer jobbskifte, begrunner dette i hovedsak med bedre karrieremuligheter og lønn andre steder.  

TA-ansatte har noe tregere karriereprogresjon enn ansatte i tilsvarende stillinger i andre sektorer. Lønnsnivået er under gjennomsnittet for TA-ansatte generelt, men lønnsveksten er omtrent som gjennomsnittet. Teknisk ansatte har klart lavere lønnsvekst i UH-sektoren enn i andre sektorer.  

Mulighetene for kompetanseheving i form av kursing og lignende oppfattes som nokså gode formelt sett. I realiteten synes det å være utfordrende å få det til tids- og ressursmessig. Svært få opplever at det finnes karriereutviklingsplaner eller klare rutiner for TA-ansattes kompetanseutvikling. Mye av kompetanseutviklingen synes å foregå i selve arbeidssituasjonen. 

Et klart flertall rapporterer om at arbeidsoppgavene har blitt mer komplekse over tid, og mange opplever at oppgavene har blitt mer varierte og interessante. Samtidig kjenner mange på en arbeidshverdag preget av relativt høy utskifting av personale, økte rapporteringskrav og effektiviseringstiltak.  

Et flertall opplever gode samarbeidsrelasjoner til de vitenskapelig ansatte. Noen oppfatter imidlertid relasjonen som utfordrende, og opplever deres arbeid som lite verdsatt. TA-ansatte har høy kompetanse, og forventer at de vitenskapelig ansatte anerkjenner og respekterer dette, noe som ikke alltid er tilfelle.  

De fleste TA-ansatte er fornøyde med jobben sin. Grad av autonomi i stillingen er det de ansatte er mest fornøyde med, og et klart flertall er også fornøyd med det sosiale miljøet, arbeidsoppgaver og nærmeste leder.  

Samtidig kommer frustrasjon over lønn og karriereutsikter klart til uttrykk gjennom svarene i spørreskjemaets åpne spørsmål, som også viser at åpne kontorlandskap er noe mange opplever at påvirker jobbtilfredshet i negativ retning. 

«Teknisk-administrativt ansatte i universitets- og høyskolesektoren: Karriereutvikling, arbeidsvilkår og jobbtilfredshet» (NIFU-rapport 2024:2) 

For mer informasjon, kontakt: 
Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder 
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no 
(+47) 984 58 683