UH-institusjonene måtte i stor grad improvisere under pandemien

AdobeStock

Et nytt NIFU-notat viser at eksisterende beredskapsplaner var nyttige i den innledende fasen av covid-19-pandemien, men at UH-institusjonene i stor grad opplevde å måtte improvisere og tilpasse sin respons etter hvert som pandemien trakk ut.

12. mars 2020 ble det kunngjort omfattende smitteverntiltak og begrensning av en rekke samfunnsfunksjoner som følge av den globale pandemien. 

Pandemien skapte en stor og uventet krisesituasjon i alle deler av samfunnet, som også norske universiteter og høgskoler ble tvunget til å svare på. I løpet av 2020 og 2021 måtte UH-institusjonene forholde seg til nedstenging, redusert tilgang til campus for ansatte og studenter og endrede undervisnings- og forskningsaktiviteter.

Hvor godt var lærestedene forberedt på en slik krise? 

I dette notatet belyses universitets- og høgskolesektorens beredskapsplaner og -rutiner i forkant av pandemien, og i hvilken grad de var til hjelp i møte med endringene som pandemien førte med seg. 

«Universiteter og høgskolers beredskapsarbeid i lys av covid-19-pandemien» (NIFU Innsikt 2024:5)

For mer informasjon, kontakt:
Lene Korseberg, forsker 2
lene.korseberg@nifu.no
(+47) 958 11 145