Evaluation of the interplay between research and education

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 498829
  • Start: 15.12.2015
  • Slutt: 15.04.2016
  • Finansiering: NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Prosjektbeskrivelse

NOKUT og NFR jobber for tiden med kombinerte fagevalueringer i høyere utdanning. I forbindelse med dette har NIFU fått oppdrag å utarbeide en litteraturoversikt som skal bidra med økt kunnskap om koplingen mellom utdanning og forskning.

Metodisk tilnærming i dette prosjektet bruker hovedelementene av en systematisk litteraturoversikt for å belyse følgende spørsmål: Hvordan kan koplingen mellom utdanning og forskning operasjonaliseres, og hvilke mulige typologier finnes det? Hvordan bidrar denne koplingen til økt kvalitet i utdanning og forskning? Hvordan kan man måle disse ulike typer koplinger, hvilke metoder og datakilder vil i så fall være relevante? Er koplingen ulik på ulike fagfelt og studienivå (bachelor og master)?

Deltagere

bilde av Mari Elken
Prosjektleder

Mari Elken

Forsker 2, bistilling

bilde av Bjørn Stensaker

Bjørn Stensaker

Forsker 1, bistilling

bilde av Sabine Wollscheid

Sabine Wollscheid

Forsker 1

bilde av Per O Aamodt

Per O Aamodt

bilde av Svein Kyvik

Svein Kyvik