Hvordan følges politiske føringer opp ved institusjonene? Satsing på MNT-fag som case (12820399 )

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451785
  • Start: 01.02.2014
  • Slutt: 31.10.2014
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet ser NIFU på hvordan universiteter og høyskoler følger opp politiske prioriteringer av matematisk-, naturvitenskapelig og teknologisk forskning, de såkalte MNT-fagene. Problemstillingen griper inn i et sentralt spørsmål i norsk forsknings- og utdanningspolitikk. Realfag har lenge vært en viktig del av prioriteringene i kunnskapspolitikken i Norge, og fra tidlig på 2000-tallet har vi fått en bred og eksplisitt prioritering av MNT-fag, både innenfor utdanning og forskning. Det er derfor viktig å få belyst hvordan disse føringene er fulgt opp ved landets universiteter og høyskoler.

Et hovedformål med prosjektet er å belyse forholdet mellom føringer og praksis, og spenningene mellom politiske føringer og institusjonenes autonomi. De empiriske analysene vil baseres på tilgengelig tallmateriale, gjennomgang av strategi- og budsjettdokumenter og intervjuer med nøkkelinformanter.

 

Deltagere

bilde av Liv Langfeldt
Prosjektleder

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder

bilde av Espen Solberg

Espen Solberg

Forskningsleder

bilde av Kaja Kathrine Wendt

Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling

bilde av Bjørn Magne Olsen

Bjørn Magne Olsen

bilde av Siri Aanstad

Siri Aanstad

bilde av Agnete Vabø

Agnete Vabø