Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning: kunnskapsoppsummering

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2512710
  • Start: 01.06.2021
  • Slutt: 31.12.2021
  • Finansiering: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

Prosjektbeskrivelse

NIFU skal, på oppdrag av UNIT/Diku/NOKUT (det nye direktoratet for høyere utdanning), gjennomføre en kunnskapsoppsummering om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Kunnskapsoppsummeringen vil dels bygge på en systematisk litteraturgjennomgang av forskningslitteratur på feltet, og dels en gjennomgang av funn om pedagogisk bruk av digital teknologi som finnes i eksisterende datasett som Studiebarometeret, Underviserundersøkelsen, Digital tilstand og NIFUs undersøkelser av koronasitasjonens konsekvenser for UH-sektoren. I tillegg skal funnene i de to gjennomgangene bli diskutert med representanter fra pedagogiske miljøer ved ulike norske institusjoner i UH-sektoren gjennom fokusgrupper.

Deltagere

bilde av Elisabeth Hovdhaugen
Prosjektleder

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder

bilde av Silje Marie Svartefoss

Silje Marie Svartefoss

Forsker 3, bistilling

bilde av Lene Korseberg

Lene Korseberg

Forsker 2

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1