Spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanning i barnehage- og skolesektor

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2639698
  • Start: 01.01.2022
  • Slutt: 31.12.2024
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Fra 2022 har NIFU gjennomført årlige deltakerundersøkelser med lærere, yrkesfaglærere, barnehagelærere, skoleledere og barnehageledere som tar videreutdanning. Undersøkelsene gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. NIFU har på ulike måter vært involvert i deltakerundersøkelsene fra 2013.

Satsningen på videreutdanning er forankret i ulike strategier som Kompetanse for kvalitet, Yrkesfaglærerløftet og Kompetanse for fremtidens barnehage. Strategiene fremhever betydningen av kompetanse for barn og unges trivsel, mestring og læring. De vektlegger også at både skoler og barnehager skal være et sted der ansatte har mulighet til å utvikle seg faglig, både individuelt og i et profesjonelt fellesskap.

Undersøkelsene gjennomføres mot slutten av videreutdanningsløpet og kartlegger særlig tre områder:

  • Motivasjon for videreutdanning, tilrettelegging for studier og kultur for kunnskapsdeling ved egen arbeidsplass
  • Gjennomføring av studiet, læringsaktiviteter og opplevelse av studiekvalitet
  • Utbytte av studiet og anvendelse i praksis

Funn fra undersøkelsene formidles i egne rapporter per målgruppe. Rapportene offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligger nedlastbare i PDF-format på både Utdanningsdirektoratets nettsider og denne prosjektsiden.  

Universiteter og høyskoler som tilbyr videreutdanningene mottar også egne rapportert som viser hvordan deres deltakere opplever studiene. Disse er tilgjengelig som nettsiderapporter for hver tilbyder, og disse består av interaktive figurer og tabeller som gjør at tilbyder kan sammenligne egne deltakere med totalen. (lenke til SAROS).

Oppfølgingsundersøkelsen

I 2023 gjennomførte NIFU også en kvalitativ studie av barnehagelærere, lærere og yrkesfaglærere der de ble intervjuet 1 ½ år etter gjennomført videreutdanning. Hensikten med denne studien var å bringe frem kunnskap om hvorvidt videreutdanning fører til endring i pedagogisk praksis over tid, både for den enkelte deltaker og for den kollektive profesjonsutviklingen ved barnehagen eller skolen.

NIFU-rapport;2023:8 Utvikling av pedagogisk praksis?

Intervjuer med tilbydere om Deltakerundersøkelsen

I 2020 gjennomførte NIFU en intervjuundersøkelse blant tilbydere av videreutdanning innen «Kompetanse for kvalitet». videreutdanningstilbudene.

NIFU Arbeidsnotat;2020:6 Behov for kunnskap fra Deltakerundersøkelsen for lærere

Skolens erfaring med videreutdanning i Profesjonsfaglig Digital Kompetanse

Videreutdanningen Profesjonsfaglig Digital Kompetanse (PfDK) for lærere ble første gang gjennomført studieåret 2018/2019. I denne studien undersøker vi skoleeieres, rektorers og læreres vurdering av videreutdanningen PfDK.

NIFU-rapport;2019:21 Deltakerundersøkelsen for «Profesjonsfaglig Digital Kompetanse»

 

Resultater

Deltagere

bilde av Cathrine Pedersen
Prosjektleder

Cathrine Pedersen

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Torstein de Besche

Torstein de Besche

Forskningsassistent

bilde av Berit Lødding

Berit Lødding

Forsker 1

bilde av Stephan Daus

Stephan Daus

Forsker 2

bilde av Ørjan Arnevig Samuelsen

Ørjan Arnevig Samuelsen

Forskningsassistent

bilde av Cay Gjerustad

Cay Gjerustad

Forskningsleder

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1