Tilrettelagt fag og yrkesopplæring

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2603427
  • Start: 03.04.2023
  • Slutt: 03.08.2026
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, ønsker en evaluering av deres oppdrag med å prøve ut en nasjonal samarbeidsmodell for fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Som ledd i dette har de satt i gang et forsøk i tre fylkeskommuner, Agder, Nordland, og Troms og Finnmark, for å prøve ut ulike modeller og systematisere erfaringene fra disse. Målet med tiltaket er fagopplæring og integrering av primært nyankomne innvandrere i arbeidslivet.

Nyankomne innvandrere, omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven, er prioritert som deltakere i forsøket. NIFU vil gjennomføre evalueringen med utgangspunkt i utlysningens vektlegging av henholdsvis samarbeidsmodellene, deltakernes erfaringer og resultater, og utbyttet av forsøkene.

I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i ønsket om å kartlegge og forstå de tre fylkenes modeller, for på dette grunnlaget å trekke ut hva som er de vesentlige erfaringene med tanke på å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell. Følgeevalueringen skal gi kunnskap om – og en systematisk vurdering av – barrierene og suksessfaktorene for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. I evalueringen skal tilretteleggingen for deltakerne, organiseringen av klassene, ressursbruk og andre strukturelle forhold vurderes.

NIFU prosjekt nr.: 21394

Deltagere

bilde av Marianne Takvam Kindt
Prosjektleder

Marianne Takvam Kindt

Forsker 2

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

bilde av Asgeir Skålholt

Asgeir Skålholt

Forsker 3

bilde av Håkon Høst

Håkon Høst

Forsker 1