1+1 prosjektet

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 516059
  • Start: 01.01.2016
  • Slutt: 31.10.2022
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke om ekstra lærerressurser benyttet til smågruppeundervisning gir bedre ferdigheter i matematikk for de yngste elevene i grunnskolen.

Prosjektet har foregått i ti store kommuner i Norge, geografisk spredt over store deler av landet. Samlet har prosjektet omfattet 160 skoler fra de deltakende kommunene og ble gjennomført i perioden 2016-2020.

Det er gjennomført en randomisert, kontrollert studie (RCT) ved at skolene er delt i to like store grupper etter loddtrekning: en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe. Balansetester av de to gruppene skoler har bekreftet at skolene i tiltaks- og kontrollgruppene er like med hensyn til relevante kjennetegn (skolestørrelse, elevsammensetning, etc.).

Skolene i tiltaksgruppen fikk tildelt ressurser til å ansette en ekstra lærer, kvalifisert for undervisning i matematikk. Det ekstra lærerårsverket ble brukt til å gi smågruppeundervisning i matematikk til to klassetrinn ved hver tiltaksskole hvert skoleår.  Smågruppeundervisning ble gitt til alle elever på trinnet uavhengig av prestasjonsnivå, og det ble anbefalt fra prosjektets side at skolene etablerte homogene grupper basert på resultater fra en pretest.

I oppstartsåret (2016/17) ble smågruppeundervisning gitt til elever på 2. og 3. trinn. De samme to elevkullene fortsatte med smågruppeundervisning også neste skoleår (2017/2018). Det tredje skoleåret (2018/2019) fikk elever født i 2009 og 2011 – dvs. elever på 2. og 4. trinn smågruppeundervisning. I det fjerde og siste skoleåret (2019/2020) var det elever på 3. og 4. trinn som hadde smågruppeundervisning (kullene født i 2010 og 2011). Grunnet covid-19 og de tiltak som ble iverksatt for å begrense spredning av viruset, ble dessverre gjennomføringen av tiltaket sterkt redusert våren 2020. To av de fire kullene som inngår i tiltaket, kullene født i 2010 og 2011, har derfor fått redusert mengde smågruppeundervisning, sammenlignet med det som var planlagt.

Store mengder data er samlet inn underveis. Alle årganger har gjennomført en test i matematikk ved oppstart, de fleste årganger er blitt testet underveis, og resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn er koblet til etter hvert som elevene har tatt disse. Smågruppelærerne har hyppig rapportert sammensetning av smågruppene og karakterisert den undervisning som er gitt for ulike undergrupper av elever. Alle involverte lærere har rapportert om læringsmiljø og graden av lærersamarbeid. Skoleledere har fått spørsmål om ledelsens involvering i undervisning generelt og smågruppeundervisningen spesielt.

Etter avslutning av tiltaksperioden er data koblet for å studere effekter smågruppeundervisning i matematikk i ett, to eller tre skoleår, samt å sammenligne effekter av smågruppeundervisning blant elever i litt ulik alder (7-9 år).

Prosjektet er gjennomført som en randomisert, kontrollert studie (RCT). De deltakende skolene er delt i to like store grupper etter loddtrekning: en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe. Balansetester av de to gruppene skoler har bekreftet at skolene i tiltaks- og kontrollgruppene er like med hensyn til relevante kjennetegn (skolestørrelse, elevsammensetning, etc.).

Ulike typer analyser er gjennomført. Effektanalyser («Intention-to-treat») er gjennomført og publisert for de to første kullene. Ulike typer analyser av mekanismer er gjennomført eller er underveis. I første rekke gjelder dette betydningen av undervisningskvalitet og læringsmiljø. Det er gjort analyser av betydningen av mer bakenforliggende faktorer som lærersamarbeid og skoleledelsens involvering. Tidlig i prosjektet ble det gjort flere litteraturgjennomganger (se publikasjoner fra prosjektet).

Prosjektet er gjennomført som en randomisert, kontrollert studie (RCT). De deltakende skolene er delt i to like store grupper etter loddtrekning: en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe. Balansetester av de to gruppene skoler har bekreftet at skolene i tiltaks- og kontrollgruppene er like med hensyn til relevante kjennetegn (skolestørrelse, elevsammensetning, etc.).

Ulike typer analyser er gjennomført. Effektanalyser («Intention-to-treat») er gjennomført og publisert for de to første kullene. Ulike typer analyser av mekanismer er gjennomført eller er underveis. I første rekke gjelder dette betydningen av undervisningskvalitet og læringsmiljø. Det er gjort analyser av betydningen av mer bakenforliggende faktorer som lærersamarbeid og skoleledelsens involvering. Tidlig i prosjektet ble det gjort flere litteraturgjennomganger (se publikasjoner fra prosjektet).

Deltagere

bilde av Vibeke Opheim
Prosjektleder

Vibeke Opheim

Administrerende direktør

bilde av Astrid Marie Jorde Sandsør

Astrid Marie Jorde Sandsør

Forsker 2, bistilling

bilde av Kari Vea Salvanes

Kari Vea Salvanes

Forsker 2, bistilling

bilde av Stephan Daus

Stephan Daus

Forsker 2

bilde av Jørgen Sjaastad

Jørgen Sjaastad

bilde av Idunn Seland

Idunn Seland