DIGITEK-HU: Bruk av digital teknologi i høyere utdanning

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2544401
  • Start: 17.08.2022
  • Slutt: 31.12.2024
  • Finansiering: HK-dir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Prosjektbeskrivelse

I samarbeid med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet, gjennomfører NIFU et forskningsprosjekt om bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sikt og NOKUT.

Hovedformålet med dette forskningsprosjektet er å frembringe mer praksisnær kunnskap om digital teknologi i høyere utdanning, med fokus på undervisere og studenter. Dette innebærer å undersøke sammenhenger mellom ulike digitale praksiser, underviseres og studenters kunnskapsarbeid, og utdanningskvalitet. I tillegg skal prosjektet bidra til erfaringsdeling med tanke på å heve den pedagogiske og didaktiske kompetansen til ansatte.

Følgende spørsmål ligger til grunn for prosjektet:

1. Hva er det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning?

2. Hvordan påvirker og betinger digitale teknologier studenters læringsmuligheter?

3. Hvilken type støtte trenger undervisere for å ta i bruk teknologi på en pedagogisk måte for å utvikle kvaliteten på undervisningen?

4. Hvordan påvirker digitale teknologier høyere utdanning på et systemnivå

5. Hvordan kan digital teknologi brukes til å understøtte vurdering for læring (formativ vurdering)?

6. Hvordan påvirker kunstlig intelligens, herunder ChatGPT, utdanningsaktiviteten ved norske universiteter og høgskoler?

7. Hvordan kan erfaringsutveksling skje på tvers av institusjoner og hva blir nytteverdien av slik erfaringsutveksling?

8. Hvordan kan studenter bli aktive deltakere i utviklingsprosesser i sektoren

9. Forslag til hvordan gå fra gode ideer til faktisk implementering av løsninger, og overkomme faktiske barrierer for implementeringer. 

Prosjektet inkluderer et tverrfaglig forskerteam som har kompetanse innen UH-pedagogikk, tverrfaglig utdanningsvitenskap, organisasjonsstudier, økonomi, og juridiske fag. Forskningstilnærmingen framhever praksisnærhet, og teamet legger opp til flere formidlingsaktiviteter som framhever aktiv deltakelse. Disse aktivitetene retter seg mot deltakere fra casene, andre interessegrupper, samt sektoren som helhet. 

NIFU-prosjekt nr. 21343 

Lenke til prosjektets hovedside finner du her: DIGITEK-HU: Bruk av digital teknologi i høyere utdanning (21343) – NIFU

Prosjektet består av ulike deler, med ulik metodisk tilnærming og rapporteringsgrunnlag. Et viktig mål for prosjektet har vært praksisnærhet, og prosjektet legger opp til en rekke formidlingsaktiviteter i løpet av perioden. Prosjektet består av fire ulike deler:

  1. Forenklet kunnskapsoppsummering om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning
  2. Spørreundersøkelse blant studenter ved norske universiteter og høgskoler om deres erfaring med bruk av digital teknologi i undervisning og læring
  3. Intervjuer på institusjonsnivå om den strategiske satsingen på pedagogisk bruk av digital teknologi i norsk høyere utdanning
  4. Intervjuer på emnenivå om bruk av digital teknologi i konkrete lærings- og undervisningssituasjoner

Deltagere

bilde av Lene Korseberg
Prosjektleder

Lene Korseberg

Forsker 2

bilde av Aslaug Louise Slette

Aslaug Louise Slette

Forsker 2

bilde av Mari Elken

Mari Elken

Forsker 2, bistilling

bilde av Fride Flobakk-Sitter

Fride Flobakk-Sitter

Forsker 2

bilde av Andreas Østbø Fidjeland

Andreas Østbø Fidjeland

Forsker 2

bilde av Vegard Sjurseike Wiborg

Vegard Sjurseike Wiborg

Forsker 2

bilde av Torstein de Besche

Torstein de Besche

Forskningsassistent

bilde av Odd Rune Stalheim

Odd Rune Stalheim

bilde av Anna Mavroudi

Anna Mavroudi

bilde av Lone Wanderås Fossum

Lone Wanderås Fossum