Evaluering av satsingen på Nasjonale forskerskoler

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 562775
  • Start: 13.11.2017
  • Slutt: 01.05.2018
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Evaluering av ordningen med nasjonale forskerskoler i Norge.

 

Formål

Ordningen har vært et viktig tiltak for å sikre høyere kvalitet, bedre gjennomføring og mer internasjonalisering i utdanningen av norske forskere. Når stadig flere velger å gjennomføre en doktorgradsutdanning, blir kvaliteten på doktorgradsutdanningen en sentral faktor for utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon. Den aktuelle evalueringen vil gi svar på om dagens forskerskoler fungerer etter hensikten og bidrar til å styrke norsk forskning og forskerutdanning, eller om ordningen bør endres.

 

Løsningsforslag

Vårt løsningsforslag omfatter både kvantitative og kvalitative metoder. I de kvantitative analysene vil vi utnytte NIFUs brede erfaring med å arbeide med Doktorgradsregisteret og Forskerpersonalregisteret og koble disse til andre data. Til sammen vil dette gi gode indikasjoner på spørsmålene om gjennomføringstid og gjennomføringsgrad blant kandidater ved forskerskolene. Skolenes bidrag til internasjonalisering er også et sentralt spørsmål. Dette vil vi bl.a. belyse ved å bruke publikasjonsdata fra CRISTin for å avdekke graden av internasjonalt samarbeid i de aktuelle doktorgradsstudentenes publikasjoner. NIFU har også nylig gjennom ført en survey-basert undersøkelse av stipendiaters arbeidsvilkår i Norge. Dette er også data vi vil benytte i dette prosjektet.

 

Oppdraget krever dessuten innhenting av kvalitative data fra forskerskolene. Her vil vi basere oss på en survey rettet mot forskerskoler og miljøer som har søkt om forskerskole og ikke nådd opp. Sistnevnte vil dermed fungere som en form for kontrollgruppe.

 

Prosjektteamet

For dette oppdraget har vi satt sammen et prosjektteam med bred erfaring fra tidligere evalueringsoppdrag, kvantitative/register analyser, og policy arbeid. Prosjektteamet vil trekke veksler på NIFUs driftsansvarlige for doktorgradsregisteret samt internasjonale eksperter som kjenner doktorgradsutdanningene i Sverige og Danmark godt.

 

NIFU har for øvrig lang erfaring fra studier av doktorgradsutdanninger, både med tanke på organisering av programmer, gjennomføring og frafall, og kvaliteten på utdanningene, herunder evaluering av ph.d. utdanningen i 2012 og evaluering av Nærings-ph.d. ordningen i 2013. NIFU drifter også doktorgradsregisteret og besitter stor kompetanse på kvantitative analyser generelt og av doktorgradsstudenter mer spesifikt.

 

Deltagere

bilde av Fredrik Niclas Piro
Prosjektleder

Fredrik Niclas Piro

Forsker 1, stedfortredende forskningsleder

bilde av Espen Solberg

Espen Solberg

Forskningsleder

bilde av Liv Langfeldt

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder

bilde av Pål Børing

Pål Børing

Forsker 2

bilde av Dag W. Aksnes

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Kjersti Nesje

Kjersti Nesje