BALANSEKUNST – kvinners vei mot den akademiske toppen

Kvinne med ryggen til foreleser for studenter
Foto:Skynesher/iStock/Getty Images Plus
  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 651085
  • Start: 01.04.2019
  • Slutt: 01.04.2022
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom kjønnene, men på det øverste trinnet, toppstillingene i akademia, synes full likestilling å ligge langt fram i tid. Formålet med forskningsprosjektet Balansekunst er todelt. For det første ønsker vi å studere kjønnsforskjeller på ulike stadier i karrierestigen med hensyn til avansement versus stagnasjon og frafall i det akademiske karriereløpet og hvilke faktorer som kan forklare dette. For det andre ønsker vi å analysere politikkinstrumenter og effekten av disse når det gjelder kjønnsbalanse. Her ser vi spesifikt på kjønnsimplikasjoner av bruk av en publiseringsbasert finansieringsmodell og effekten av ulike målrettete tiltak for å bedre kjønnsbalansen.

Prosjektet er i hovedsak basert på et kvantitativt datasett over den norske forskerpopulasjonen helt tilbake til midten av 1970-tallet. Dette gjøre det mulig å følge Norges kvinnelige og mannlige forskere over et langt livsløp. Datasettet inneholder en rekke ulike variabler og gir mulighet til å gjennomføre en samlet analyse av faktorer som kan forklare mangelen på
kjønnsbalanse. Datamaterialet er unikt i internasjonal kontekst og vil gjøre det mulig å bidra til forskningsfronten om tematikken.

Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om bakenforliggende strukturelle prosesser som hemmer eller fremmer kjønnsbalansen. På denne måten vil det styrke kunnskapsgrunnlaget for fremtidige tiltak og handlingsalternativ i en norsk kontekst.

Deltagere

bilde av Dag W. Aksnes
Prosjektleder

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Kaja Kathrine Wendt

Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling

bilde av Marte E.S. Ulvestad

Marte E.S. Ulvestad

Forsker 2

bilde av Nicoline Frølich

Nicoline Frølich

Forsker 1, bistilling

bilde av Rune Borgan Reiling

Rune Borgan Reiling

Forsker 2

bilde av Fredrik Niclas Piro

Fredrik Niclas Piro

Forsker 1, stedfortredende forskningsleder

bilde av Lynn Parker Nygaard

Lynn Parker Nygaard

bilde av Hebe Gunnes

Hebe Gunnes