Evaluering av norm for lærertetthet (21051)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 668605
  • Start: 21.06.2019
  • Slutt: 10.05.2022
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Evalueringen har gitt økt kunnskap om etterlevelse av regler om lærertetthet og kompetansekrav, og om hvordan kommuner og skoler forvalter ressurser i lys av normen. Den undersøkte også hvordan normen påvirker skolehverdagen for lærere og elever, og om dette påvirker elevenes trivsel og skoleresultater. NIFU undersøkte også om normen påvirker lærernes profesjonsutøvelse, arbeidsbelastning, trivsel i yrket og mobilitet. I tillegg inkluderer evalueringen en undersøke av klassestørrelse og hvordan skoleklasser/basisgrupper organiseres i skolen.

Norm for lærertetthet er et tiltak for å sikre flere lærere i undervisningen ved skoler som har hatt mange elever per lærer. Fra høsten 2018 var målet at gruppestørrelse skulle være maksimalt 16 elever per lærer på 1.-4. trinn og 21 elever per lærer for elever på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

Fra høsten 2019 ble normen skjerpet ytterligere ved at det skal være 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

Analysene er basert på kvantitative og kvalitative analyser og datakildene inkluderer spørreundersøkelser, registerdata, intervjuer og observasjon.

I alt 6 rapporter, inkludert en sluttrapport, gir et fyldig bilde av hvordan normen har fungert etter at den ble innført.

 

Publikasjoner:

Deltagere

bilde av Cathrine Pedersen
Prosjektleder

Cathrine Pedersen

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Astrid Marie Jorde Sandsør

Astrid Marie Jorde Sandsør

Forsker 2, bistilling

bilde av Rune Borgan Reiling

Rune Borgan Reiling

Forsker 2

bilde av Stephan Daus

Stephan Daus

Forsker 2

bilde av Kari Vea Salvanes

Kari Vea Salvanes

Forsker 2, bistilling

bilde av Asgeir Skålholt

Asgeir Skålholt

Forsker 3

bilde av Ragnar Alne

Ragnar Alne

Forsker 2

bilde av Jørgen Smedsrud

Jørgen Smedsrud

Forsker 2, bistilling